Regulamin

I. Realizator projektu, organizator konkursów, czas trwania projektu i konkursów
1. Realizatorem projektu “Zaqmaj PRL” jest Fundacja Nowe Media, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/30, 02-508 Warszawa, zwana dalej “Realizatorem Projektu’.
2. Organizatorem konkursów: 1) na scenariusz publikacji o PRL przy wykorzystaniu narzędzia Qmam System oraz 2) wybór najlepszego Qmama o PRL, najlepszego tekstu oraz materiału audio-wideo o PRL, stanowiących część realizacji projektu “Zaqmaj PRL” jest Fundacja Nowe Media, z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 39/30, 02-508 Warszawa, zwana dalej “Organizatorem Konkursów”.
3. Projekt “Zaqmaj PRL”  będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2012 roku, na terenie całego kraju.
4. Konkursy potrwają: 1) na scenariusz publikacji o PRL przy wykorzystaniu narzędzia Qmam System od 23 maja 2012 roku do 25 czerwca 2012 roku włącznie (czas zgłoszeń scenariuszy) i 2) wybór najlepszego Qmama, najlepszego tekstu oraz materiału audio-wideo o PRL od 16 listopada 2012 roku do 30 listopada 2012 roku włącznie. Wyniki konkursu nr 1 zostaną opublikowane 29 czerwca 2012, zaś ogłoszenie wyników konkursu nr 2 zostanie przedstawione do 15 grudnia 2012 roku.
5. Głównym celem Konkursów jest, poprzez komunikację, informowanie i zachęcanie do wyszukiwania informacji, podniesienie wśród młodzieży licealnej z terenu całego kraju zainteresowania najnowszą historią Polski oraz przeszłością najbliższych im okolic, miejsc i ludzi.

II. Warunki uczestnictwa w Konkursach
1. Uczestnikiem Projektu i Konkursów może być wyłącznie grupa (maksymalnie 10 osób) uczniów ze szkoły ponadgimnazjalnej, mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, redakcja gazety szkolnej lub młodzieżowej ((maksymalnie 10 osób) wraz z pełnoletnim opiekunem.
2. Uczestnikiem Projektu i Konkursów może być wyłącznie Uczestnik, który: 1) w terminie wskazanym wyżej w punkcie 4, przyśle drogą mailową na adres marcin.grudzien@nowemedia.info (w tytule maila - Zaqmaj PRL) scenariusz publikacji o PRL, poświęconej historii PRL w otoczeniu Uczestnika, na wskazanym (opublikowanym, do ściągnięcia ze strony projektu www.qprl.nowemedia.info) przez Realizatora Projektu wzorze zgłoszenia; 2) opublikuje do 15 listopada 2012 roku, włącznie, wydanie e-gazety w serwisie www.mam.media.pl o objętości przynajmniej 24 stron. Publikacja konkursowa powinna być w całości poświęcona historii PRL w otoczeniu Uczestnika, nawiązywać do przedstawionego wcześniej scenariusza oraz zawierać materiały audio-wideo.
3. Opublikowane materiały muszą stanowić oryginalną twórczość Uczestnika, mogą jednakże zawierać multimedialne elementy dostępne powszechnie na zasadach Creative Commons. Materiały biorące udział w Konkursach nie mogą w żadnej swojej części stanowić plagiatu; natomiast, jeżeli są kopią jakichkolwiek innych utworów lub fragmentów innych utworów udostępnionych na licencji Creative Commons, muszą zawierać stosowne oznaczenia i opisy. Uczestnikowi Konkursów w odniesieniu do opublikowanej pracy musi przysługiwać pełnia autorskich praw majątkowych w części stanowiącej oryginalne dzieło Uczestnika.

III. Zasady Konkursów, nagrody i wyniki
1. Aby wziąć udział w Konkursach, należy spełnić wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie.
2. Zarówno scenariusz publikacji jak i publikacje konkursowe będą oceniane przez jury złożone z przedstawicieli Fundacji Nowe Media oraz partnerów projektu pod względem merytorycznym, tj. realizacji ram tematycznych poprawności językowej materiałów i sprawności warsztatu dziennikarskiego, a także umiejętności w wykorzystaniu multimedialnych (wideo, dźwięk, grafiki, fotografie, tekst) środków przekazu.
3. Uczestnicy wyróżnieni i nagrodzeni w Konkursach zostaną poinformowani o werdyktach jury za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4. Organizator przewidział nagrody dla Uczestników. Zwycięstwo w Konkursie na scenariusz publikacji o PRL nagrodzone zostanie udziałem w wideokonferencjach i warsztatach o tematyce medialno-historycznej. Wszystkie nagrodzone zespoły/grupy/redakcje w konkursie na scenariusz publikacji o PRL wezmą udział w konkursie na najlepszy Qmam o PRL, najlepszy tekst oraz materiał audio-wideo o PRL,. Zwycięscy tego Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu audio-wideo i książek.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany werdyktu i odebrania nagrody, jeśli praca zgłoszona na Konkursy otrzymała nagrody lub wyróżnienia w innych konkursach.
6. Sposób przekazania nagród zostanie określony w porozumieniu z nagrodzonymi i ich przekazanie nastąpi do 15 grudnia 2012 roku włącznie.
7. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
8. Wszystkie publikacje konkursowe będą promowane w serwisie www.mam.media.pl , na stronach Fundacji Nowe Media i podstronie projektu - www.qprl.nowemedia.info
9. Prace konkursowe będą opublikowane na stronie serwisu www.mam.media.pl, mogą być też opublikowane w materiałach Organizatora bez honorarium, tylko w ramach promocji, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
10. Decyzje jury są ostateczne.
IV. Postanowienia końcowe
1. Zgłaszając uczestnictwo opublikowanej pracy Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Konkursów zawarte w niniejszym Regulaminie. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych do celów Konkursu, mając jednocześnie prawo wglądu do nich i ich poprawiania.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
3. Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na podstronie projektu - www.qprl.nowemedia.info